ทางฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ให้นิสิตได้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนวิชาโทในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้ทางฝ่ายวิชาการได้จัดรายวิชาที่จะลงทะเบียนวิชาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้นิสิตทำการตรวจสอบและกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูล ภายใน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 และทางมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนรายวิชาโทดังกล่าวให้นิสิตในระบบ SUPREME ต่อไป
หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 16 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 11269 ภายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ (ในวันและเวลาราชการ)

 

วิชาโท : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ แล้วทำการ กรอกแบบยืนยันที่นี่
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • CF (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ) โดยหากนิสิตยืนยันแล้ว จะมีสัญลักษณ์ ✪ ขึ้นด้านหน้าชื่อของนิสิต
  • วิชาที่มี * ข้างท้าย คือรายวิชาโทบังคับที่นิสิตต้องเรียนให้ครบ
  • ในช่องรายวิชา วิชาที่เป็นเครื่องหมาย ✓ คือวิชาที่นิสิตลงทะเบียนแล้ว โดยในรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ ● คือรายวิชาที่วิทยาลัยลงทะเบียนให้ในภาคเรียนที่ 1/2561

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย

CFลำดับรหัสนิสิตชื่อ-นามสกุลวิชาเอกCD101*CD241*CD315*CD211CD243CD331CD345CD361CD413
158130010007ณพวัฒน์ ฉัตรเกศแก้วการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
258130010009นนท์ นพรัตน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
358130010015พชรพล โรจนปัญญากุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
458130010016พราวดาว สวัสดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
558130010021ภูษณิศา หนูปั้นการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
658130010193ชนธินาถ วงศ์ไวโรจน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
758130010197ศุภชัย วงศ์ศฤงคารการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
858130010220เกียรติยศ ใบศรีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
958130010221จิราภา เตชะธนอิทธิกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1058130010224ณภัทร กิติวรนันท์นกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1158130010226ณิชารัศม์ ธีระบรรณลักษณ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1258130010234สุธาทิพย์ รวมทำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1358130010235เสฏฐนันท์ รังสิมันตุพงษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
1458130010267กชมน แสงทองจีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1558130010269กุลจิรา บูรณากาญจน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1658130010287วีรภัทร เพชรสูงเนินคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
1758130010360กิตติกานต์ กิตติคำรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
1858130010363ชญาน์นันท์ บุรินทรามาตย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
1958130010364ชญานิษฐ์ แหลมไพศาลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2058130010372ญาดา หงส์พิทักษ์พงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2158130010373ฐนัตถ์ภรณ์ สัจจะไทยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2258130010375ฐิติพันธ์ จินดาจันทรโชติการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2358130010381ณัฐวุฒิ ใหม่มาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2458130010387ธัญจิรา โอวาทจรูญจิตต์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2558130010398เบญจพร อายุยืนการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2658130010405พรรษพร เชื้อทองการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2758130010415มาลิณี รุ่งลอยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2858130010418รติ ขุนสมุทรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
2958130010419ปริญ สัยทัศน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3058130010420ลักษมี เกษมสันต์ ณ อยุธยาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3158130010425วิทวัฒน์ วุฒิวัฒนไพศาลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3258130010426ศดานันท์ ศรีขจรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3358130010431สัณห์ จันทร์ประเสริฐการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3458130010440อัครวินท์ นันทิพัฒน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3558130010441อัญรัตน์ วิกิณิยะธนีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
3658130010421วงศกร ศิลปชัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
3758130010439อภิชญา จูฑพลกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
3858130010129จุฑาภัค จรรยาธนากรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
3958130010139ณฐิตา คงนาคาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4058130010146ทรงชัย เสนารักษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4158130010166พิชชาภรณ์ กิจชัยสวัสดิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4258130010467กฤติยาภรณ์ ยังสุขการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4358130010469คณิติน รุประมาณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4458130010471ชนัญชิดา แสงวุธการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4558130010474ชัชรักษ์ ทรงศิวิไลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4658130010485ธีระเดช อุปรีพร้อมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4758130010489ปวีณา ภูริผลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4858130010490พัชรพร ทองไพจิตรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
4958130010491พัชรพร แสงชัยสุคนธกิจการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
5058130010492พันธวิศ ปาทานการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
5158130010494แพร เลิศทนุพงศ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
5258130010495ภัทรพล ทองนิ่มการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
5358130010498มัณฑนา ถ้วยเงินการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
5458130010503สัจจานันท์ เลขศักดิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
5558130010507อัครพนธ์ กู้วัฒนาศิริการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
5658130010516สุธีรา สุธาชีวะการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
5759130010001กษิดิศ ไตรรัตนอุปถัมภ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
5859130010026กฤตภาส เจริญพูนทรัพย์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
5959130010033คณิน จันตองสินการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6059130010034ชยธร หลีกอธรรมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6159130010035ฐานิสร พุทธรักษาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6259130010037ณิชารีย์ เงินคำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6359130010040ธนภัทร ลุงคะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6459130010041ธนวรรณ ขำมาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6559130010052ปารดา เริงอมรชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6659130010054พันธิตรา จึงจตุรพิธการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6759130010058รัตน์สุดา พัทยาอารยาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6859130010069สุริยาพร ปานคำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
6959130010072อภิษฎา เอกปิยะกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
7059130010203นรพล นาสวนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
7159130010204ปริชมน รัตนสุรางค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
7259130010206พิมพ์กมล สุขุมานุกูลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
7359130010207รัตนสยาม เสือนุ่มการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
7459130010208ศิริวุฒิ วรรณุวาศการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
7559130010210สัทธาไท เจียรพันธ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
7659130010211สุชญา เจียวมาลีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
7759130010227คณิติน นิ่มงามศรีการจัดการธุรกิจไซเบอร์
7859130010232ชลธิชา กล้ากลางการจัดการธุรกิจไซเบอร์
7959130010234ฐิติพร รัฐนิติสกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
8059130010256รวินนิภา แตงจุ้ยการจัดการธุรกิจไซเบอร์
8159130010264อัยยา นานาสมบัติการจัดการธุรกิจไซเบอร์
8259130010369ธนภรณ์ พุ่มสิริโรจน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8359130010373นภัสวรรณ์ สืบสายเศวตรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8459130010375เบญญาดา นรการกุมพลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8559130010403วิริญ จิตใจตรงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8659130010406ศศชล มะโนประเสริฐกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8759130010411สิปราง ชัยกุลเสรีวัฒน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8859130010412สุกัญญารัตน์ จันทิมาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
8959130010415สุพิชฌาย์ ปรางค์จันทร์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
9059130010416เสาวลักษณ์ สังข์รัมย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
9159130010418หนึ่งฤทัย สุขเอี่ยมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
9259130010420อภิชญา กุลสราพิทักษ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
9359130010363ณภัทร ไกรสรรณ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9459130010366ณัฐณิชา ภักดีอำนาจการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9559130010388พิมพ์อร ยิ้มย่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9659130010395รัถยา พานทองการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9759130010410สถาพร สุตจิตจูลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9859130010419อติญา ศุกลวิริยะกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
9959130010425อารีรัตน์ ศรีชูชาติการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
10059130010133ชลญ์ นิลอรุณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10159130010140ตระกูลวงษ์ วงษ์ทองดีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10259130010147เนตรพิชญ์ รุ่งเศวตกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10359130010150ปณิชยา เริ่มพิทักษ์ถาวรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10459130010167รดา ปัญญาวฑัฒน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10559130010172ศมน ศักดิวงศ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10659130010177สรัลชนา อยู่ภาโสการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10759130010184อักษราภัค ตั้งจิตบรรเจิดการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10859130010188กมลวรรณ โพงจ่ามการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
10959130010197สุทธิพัฒน์ ประทีปพิชัยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

   ยืนยันการลงทะเบียนเรียน     รายชื่อผู้ที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อย