ขอให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ทำการตรวจสอบรายวิชาโทที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนตลอดการเรียนที่ผ่านมา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2561

วิชาโท : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการ กรอกแบบตอบรับที่นี่ (ต้องทำการ Login Google Account ก่อน)
  • สามารถค้นหาโดยกรอกเลขประจำตัวนิสิต หรือชื่อของตนเอง ได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนขวามือของตารางนี้
  • สถานะ (คอลัมน์แรก) คือสถานะการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยที่จะอัปเดตหลังจากนิสิตกรอกแบบตอบรับ (ภายใน 3 วันทำการ)โดยมีความหมายดังนี้
    • N/A : ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อมูลจากนิสิต
    • ✪ : ยืนยันข้อมูลแล้ว
    • ✎ : กำลังแก้ไขข้อมูล หรือ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)

สถานะรหัสนิสิตชื่อวิชาเอกCD101CD241CD315CD211CD243CD331CD345CD361CD413
58130010007ณพวัฒน์ ฉัตรเกศแก้วการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010009นนท์ นพรัตน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010015พชรพล โรจนปัญญากุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010016พราวดาว สวัสดีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010021ภูษณิศา หนูปั้นการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010129จุฑาภัค จรรยาธนากรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010139ณฐิตา คงนาคาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010146ทรงชัย เสนารักษ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010166พิชชาภรณ์ กิจชัยสวัสดิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010193ชนธินาถ วงศ์ไวโรจน์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010197ศุภชัย วงศ์ศฤงคารการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010220เกียรติยศ ใบศรีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010221จิราภา เตชะธนอิทธิกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010224ณภัทร กิติวรนันท์นกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010226ณิชารัศม์ ธีระบรรณลักษณ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010234สุธาทิพย์ รวมทำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
58130010235เสฏฐนันท์ รังสิมันตุพงษ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A58130010267กชมน แสงทองจีคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010269กุลจิรา บูรณากาญจน์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
N/A58130010287วีรภัทร เพชรสูงเนินคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
58130010360กิตติกานต์ กิตติคำรณการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010363ชญาน์นันท์ บุรินทรามาตย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010364ชญานิษฐ์ แหลมไพศาลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010372ญาดา หงส์พิทักษ์พงศ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010373ฐนัตถ์ภรณ์ สัจจะไทยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010375ฐิติพันธ์ จินดาจันทรโชติการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010381ณัฐวุฒิ ใหม่มาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010387ธัญจิรา โอวาทจรูญจิตต์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010398เบญจพร อายุยืนการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010405พรรษพร เชื้อทองการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010415มาลิณี รุ่งลอยการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010418รติ ขุนสมุทรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010419ปริญ สัยทัศน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010420ลักษมี เกษมสันต์ ณ อยุธยาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010421วงศกร ศิลปชัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
58130010425วิทวัฒน์ วุฒิวัฒนไพศาลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010426ศดานันท์ ศรีขจรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A58130010431สัณห์ จันทร์ประเสริฐการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010439อภิชญา จูฑพลกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A58130010440อัครวินท์ นันทิพัฒน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010441อัญรัตน์ วิกิณิยะธนีการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
58130010467กฤติยาภรณ์ ยังสุขการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010469คณิติน รุประมาณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010471ชนัญชิดา แสงวุธการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010474ชัชรักษ์ ทรงศิวิไลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010485ธีระเดช อุปรีพร้อมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010489ปวีณา ภูริผลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010490พัชรพร ทองไพจิตรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010491พัชรพร แสงชัยสุคนธกิจการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010492พันธวิศ ปาทานการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010494แพร เลิศทนุพงศ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010495ภัทรพล ทองนิ่มการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010498มัณฑนา ถ้วยเงินการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A58130010503สัจจานันท์ เลขศักดิ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010507อัครพนธ์ กู้วัฒนาศิริการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
58130010516สุธีรา สุธาชีวะการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010133ชลญ์ นิลอรุณการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010140ตระกูลวงษ์ วงษ์ทองดีการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010147เนตรพิชญ์ รุ่งเศวตกุลการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010150ปณิชยา เริ่มพิทักษ์ถาวรการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010167รดา ปัญญาวฑัฒน์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010172ศมน ศักดิวงศ์การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010177สรัลชนา อยู่ภาโสการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
59130010184อักษราภัค ตั้งจิตบรรเจิดการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010188กมลวรรณ โพงจ่ามการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010197สุทธิพัฒน์ ประทีปพิชัยการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
N/A59130010227คณิติน นิ่มงามศรีการจัดการธุรกิจไซเบอร์
59130010232ชลธิชา กล้ากลางการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010234ฐิติพร รัฐนิติสกุลการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010256รวินนิภา แตงจุ้ยการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010264อัยยา นานาสมบัติการจัดการธุรกิจไซเบอร์
N/A59130010293ภูดินันท์ จันทนยิ่งยงคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
59130010363ณภัทร ไกรสรรณ์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
59130010366ณัฐณิชา ภักดีอำนาจการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010369ธนภรณ์ พุ่มสิริโรจน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010373นภัสวรรณ์ สืบสายเศวตรการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010375เบญญาดา นรการกุมพลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010388พิมพ์อร ยิ้มย่องการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
59130010395รัถยา พานทองการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010403วิริญ จิตใจตรงการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010406ศศชล มะโนประเสริฐกุลการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010410สถาพร สุตจิตจูลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010411สิปราง ชัยกุลเสรีวัฒน์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010412สุกัญญารัตน์ จันทิมาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010415สุพิชฌาย์ ปรางค์จันทร์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010416เสาวลักษณ์ สังข์รัมย์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
N/A59130010418หนึ่งฤทัย สุขเอี่ยมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010419อติญา ศุกลวิริยะกุลการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
N/A59130010420อภิชญา กุลสราพิทักษ์การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
59130010425อารีรัตน์ ศรีชูชาติการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
59130010001กษิดิศ ไตรรัตนอุปถัมภ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010026กฤตภาส เจริญพูนทรัพย์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010033คณิน จันตองสินการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010034ชยธร หลีกอธรรมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010035ฐานิสร พุทธรักษาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010037ณิชารีย์ เงินคำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010040ธนภัทร ลุงคะการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010041ธนวรรณ ขำมาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010052ปารดา เริงอมรชัยการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010054พันธิตรา จึงจตุรพิธการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010058รัตน์สุดา พัทยาอารยาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010069สุริยาพร ปานคำการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010072อภิษฎา เอกปิยะกุลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010203นรพล นาสวนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010204ปริชมน รัตนสุรางค์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010206พิมพ์กมล สุขุมานุกูลการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
59130010207รัตนสยาม เสือนุ่มการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010208ศิริวุฒิ วรรณุวาศการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010210สัทธาไท เจียรพันธ์การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
N/A59130010211สุชญา เจียวมาลีการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

   ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลวิชาโท (ที่นี่)