บรรยากาศการเรียนด้านกระบวนคิดทางธุรกิจ ในคอร์ส Design Thinking, Design Sprints, and Human-Centered Design กับ Prof. Danny Franzreb ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ จาก Hochschule Neu-Ulm University of Applied Sciences ได้ให้เกียรติมาร่วมสอนนิสิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU