เปลี่ยนแปลงห้องเรียน : 25-26 เมษายน 2561

0
105

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ดังนี้

25 เมษายน 2561

[table “” not found /]

26 เมษายน 2561

[table “” not found /]

 

รวมทั้งการงดใช้โถงกิจกรรมชั้น 1 เนื่องจากเป็นสถานที่รอสัมภาษณ์ฯ ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ