[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS61 รอบที่ 2 (รอบโควตา) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

0
2749

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ขอให้ผู้สมัครคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตฯ ขั้นที่ 1 ในโครงการดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติในวันพุธที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2556 

 ห้องสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

ลำดับการสัมภาษณ์เรียงลำดับตามรายชื่อตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก โดยรายงานตัวหน้าห้องสอบฯ เวลา 08.00-09.00 น. (ขอให้น้องๆ มาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที)
วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 • สอบปฏิบัติ : วันที่ 25 เมษายน 2561
 • สถานที่สอบ : อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

  • โครงการผู้มีทักษะพิเศษฯ ลำดับที่ 1-60 : ห้อง 701 ชั้น 7
  • โครงการผู้มีทักษะพิเศษฯ ลำดับที่ 61-79 : ห้อง 901 ชั้น 9
  • โครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตฯ : ห้อง 901 ชั้น 9
   • ผู้เข้าสอบปฏิบัติทุกคนมีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันถัดไป หากน้องๆ ไม่มาสอบปฏิบัติจะไม่สามารถสอบสัมภาษณ์ได้
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2561
 • สถานที่สอบ : ชั้น 9 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
 • รายงานตัว : เวลา 08.00 – 09.00 น. (โปรดมาถึงก่อนเวลา 09.00 น. อย่างน้อย 30 นาที)
วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • สอบปฏิบัติ : วันที่ 25 เมษายน 2561
 • สถานที่สอบ : ชั้น 9 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
  • ผู้เข้าสอบปฏิบัติทุกคนมีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันถัดไป หากน้องๆ ไม่มาสอบปฏิบัติจะไม่สามารถสอบสัมภาษณ์ได้
วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ / วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2561
 • สถานที่สอบ : ชั้น 11 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการสื่อสาร
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2561
 • สถานที่สอบ : ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2561
 • สถานที่สอบ : โถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
วิชาเอกการผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2561
 • สถานที่สอบ : ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
 • สอบปฏิบัติพร้อมสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2561
 • สถานที่รอสอบ : ชั้น 11 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันสัมภาษณ์
 • ข้อมูลผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อผู้สมัคร (พิมพ์จาก http://admission.swu.ac.th)
 • บัตรประชาชน / บัตรนักเรียน
 • ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ใบ รบ. หรือ ใบ ปพ.) 5 หรือ 6 ภาคเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนน GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ และ O-NET (พิมพ์เฉพาะผลคะแนนที่ยื่นในสาขานั้นๆ) โดยพิมพ์จากระบบ E-score ผ่านทางเว็บไซต์ http://escore.niets.or.th/escore
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (รวมรวมผลงานหรือกิจกรรมที่เคยทำมาตลอดช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์)
สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ

 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสาร 2 ภาษาได้
 • แฟ้มสะสมผลงานเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนรอบสอบสัมภาษณ์ ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ และผลงาน / กิจกรรม ที่แสดงในแฟ้มสะสมผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถของผู้สมัคร รวมทั้งพัฒนาการและความสนใจในวิชาเอกที่จะเข้าศึกษา รวมทั้งกิจกรรมจิตสาธารณะทั่วไป
 • คะแนนสอบรอบปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนรอบสอบสัมภาษณ์ โดยมีเนื้อหาการสอบดังนี้

หมายเหตุ

 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 2561

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนเครือข่าย
ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที