วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมกับ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7 โดยภายในงานมีตัวอย่างการแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมทั้งอาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนิสิตของวิทยาลัยฯ ร่วมการการเดินแบบชุดผ้าไทยภายในงานอีกด้วย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU