[กิจกรรมมหาวิทยาลัย] กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (รับตราประทับกิจกรรม)

0
205

.
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตภาคกลาง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 สถาบัน ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ มศว องครักษ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
    • สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ขอให้สวมใส่ชุดกีฬาของมหาวิทยาลัย
    • นิสิตรหัส 59 ลงมา ได้รับเป็นตราประทับกิจกรรมหมวด 2 (พัฒนาบุคลิกภาพ)
    • นิสิตรหัส 60 ได้รับเป็นกิจกรรมเลือก (ด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.