รายละเอียดโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

0
2255

.
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดโอกาสให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าโครงการ 4+1 หรือโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี ในหลักสูตรปริญญาโทของทางวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้ :

หลักสูตรปริญญาโทที่สามารถสมัครได้
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 9 วิชาเอก (การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย / การจัดการธุรกิจไซเบอร์ / คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร / การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม / การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว / การสื่อสารเพื่อสุขภาพ / การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์ / การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ลื่อดิจิทัล / การผลิตเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลคะแนนในการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (SWU-SET) ไม่ต่ำกว่าระดับ B1
 • มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Recommend Letter) 1 ฉบับ ปิดผนึกลับถึงฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยฯ
 • ผู้สมัครจะต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องส่งโครงร่างหัวข้อสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Proposal) ประกอบการสมัครและนำเสนอโครงร่างดังกล่าวในวันสัมภาษณ์
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย หรือ พี่ปัด) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ประมาณ 220,000 บาท
 • โดยเฉลี่ยภาคการศึกษาละ 55,000 บาท

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยฯ ชั้น 16 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269

   รายละเอียดโครงการ และ หลักสูตร    ใบสมัครโครงการ 4+1