ประชุมชี้แจงโครงการ 4+1 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

0
136

.
สำหรับนิสิตชั้นปี 3 หรือนิสิตที่สนใจสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโท

ขอให้นิสิตเข้าประชุม เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ 4+1 สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสิตปัจจุบัน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ใน 2 สาขาวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
◆ สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ
◆ และสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม