สำหรับนิสิตชั้นปี 1-4 ที่ไม่ได้สอบ SWU-SET และต้องทำการยื่นคำร้องขอสอบใหม่ : สอบ 25 มีนาคม 2561

0
560

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนิสิตและบุคลากรเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพและทักษะการสื่อสารในระดับที่ใช้งานได้ดี โดยมีการจัดสอบให้กับนิสิตดังนี้

  • ชั้นปีที่ 4 :ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
  • ชั้นปีที่ 3 : ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
  • ชั้นปีที่ 2 : ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
  • ชั้นปีที่ 1 : ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561

ในการนี้ทางฝ่ายวิชาการได้ประสานงานกับกองบริการการศึกษาและศูนย์ภาษาในการจัดสอบ SWU-SET ย้อนหลังให้กับนิสิต ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 16 สำนักงานคณบดีฯ (ในวันเวลาราชการ)