สำหรับนิสิตชั้นปี 4 ที่ยังไม่ได้เขียนใบเลือกวิชาโท : ภายใน 12 มีนาคม 2561

0
117

สำหรับนิสิตชั้นปี 4 ที่ยังไม่ได้เขียนใบเลือกวิชาโท

ขอให้นิสิตมาเขียนแบบฟอร์มเลือกวิชาโท ที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 16 อาคารเรียนนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

หากนิสิตไม่มาเขียนคำร้องจะไม่สามารถแจ้งจบการศึกษาในระบบ Supreme ได้