สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเลือกตั้งเป็น ‘ประธานสโมสรนิสิตฯ’ ปีการศึกษา 2561

0
491

.
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ สโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่สนใจ เป็นตัวแทนและเลือกตั้งเป็น ประธานสโมสรนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม’ ปีการศึกษา 2561 

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ไม่จำกัดเพศ
  • เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
  • เป็นผู้มีความเสียสละและใจรักในงานของส่วนรวม พร้อมช่วยเหลืองานต่างๆ ทั้งภายนในวิทยาลัย และของมหาวิทยาลัย
  • เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
  • เป็นผู้ที่ทีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษอย่างร้ายแรงจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • เป็นผู้ที่แต่งกายถูกระเบียบของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยฯ ตลอดเวลา

สามารสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ คุณเพียงออ ศรแก้ว (พี่หวาย) หรือคุณอภิรักษ์ โลหะนี (พี่หนึ่ง) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบนี้

   ดาวน์โหลดใบสมัคร ประธานสโมสรนิสิตฯ    SmoCOSCI