เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ทำการมอบมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยฯ ทั้งนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตจิตอาสาช่วยเหลืองานวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมรศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ อาคารวิทยาลัยเรียนนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU