[EVENT] 45 ปี ทปอ. : UNIVERSITY-XPO “อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

0
417

 xu .
ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือ ทปอ. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมฯ 33 สถาบันฯ จึงร่วมมือร่วมใจแสดงพลังและศักยภาพในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้เห็นความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ที่จะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมต่อการขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิตกำลังคนการสร้างงานวิจัยค้นคว้าการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆการให้บริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาก้าวหน้า และประชาชนโดยส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม UNIVERSITY-XPO “อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”
จะมีขึ้นในวันที่  2-4 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น.
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน

( หมายเหตุ : วันที่ 2 ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม )

กิจกรรมภายในงาน
    • นิทรรศการผลงานนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม และประเทศจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ.
    • บรรยายพิเศษกับผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ
    • กิจกรรมจากสถาบันอดุมศึกษาต่างๆ มากมาย

 

   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ    ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.