[COFEST REPLAY] COVER DANCE : ZO.SINZERE

0
148

ทีม : ZO.SINZERE

การแสดงความสามารถทางด้านการเต้น (Cover Dance) ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

—–

CO-FEST #2 เทศกาลสุดชิคของเด็กนวัตกรรมฯ

15-16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร