[กิจกรรมองค์กรภายนอก] โครงการ Leadership Development Program

0
373


ด้วยด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนึกบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการ Leadership Development Program เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิต นักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและสถานศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
    • เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2-3 ของแต่ละสาขาวิชา
    • เป็นนิสิตที่เคยทำกิจกรรมของทางวิทยาลัย / ชมรม / สโมสรนิสิต
    • ทางบริษัทฯ จะสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตลอด 3 วัน 2 คืน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง คุณพัชรีย์ ขำฝัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทรศัพท์ 02-071-2977, 02-071-2978 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่ฝ้าย) ชั้น 15

 

   ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการฯ