[Contest] Infographic – บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ

0
550

บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ

ประเภทการประกวด : ออกแบบภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์
จัดโดย : องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียด
 • องค์การคลังสินค้า (อคส.) จัดให้มีการประกวดออกแบบสื่อ Infographic การสร้างการรับรู้บทบาท และภารกิจองค์การคลังสินค้า ภายใต้หัวข้อ “บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ’’ และเชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องการออกแบบได้แสดงความรู้ความสามารถร่วมกันสร้างสรรค์สื่อ Infographic เพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม และเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การคลังสินค้า

กำหนดการประกวด
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  • วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • เปิดโหวตผลงานผ่านทาง http://www.pwo.co.th
  • 1 มีนาคม 2561 ถึง – มีนาคม 2561
  • โดยคัดเลือกจากผู้ทีได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด 5 อันดับเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด
  • 10 เมษายน 2561 ทางหน้าเว็บไซต์ อคส.
 • มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
  • 20 เมษายน 2561
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 15,000 บาท และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร (5 รางวัล)
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • ส่งผลงานขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอน จำนวน 2 แผ่น
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 จำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว)
 • ผลงานการออกแบบสื่อ Infographic 2 ชิ้นงาน จะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ เพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสินประกอบด้วย
  • ไฟล์กราฟิกประเภท Vector ที่ Create Outline แล้ว โหมดสี CMYK
  • ไฟล์รูปแบบนามสกุล PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 1 ไฟล์ (สำหรับการพิมพ์ภาพขนาด A 3)
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์งาน และเอกสารประกอบอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ E-mail: pr@pwo.mail.go.th

 

   ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร