[ประกาศ] ผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตเรียนดีเยี่ยม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560

0
335

.
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 ทุน

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบนี้

   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา