ขั้นตอนการขอหนังสือเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 : ภายใน 2 เมษายน 2561

0
320

.
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถขอหนังสือนำเพื่อเข้าฝึกงานตามบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ได้ ตามรายละเอียดดังนี้ :

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน จากหน้า Download ของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
  • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น และนำส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16
  • วิทยาลัยฯ จะทำการออกหนังสือขอฝึกงานให้นิสิต เพื่อนำไปยื่นให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถติดต่อขอรับหลังจากยื่นแบบฟอร์ม 3 วันทำการ
  • นิสิตนำใบตอบรับเข้าฝึกงานจากบริษัท ส่งที่วิทยาลัยฯ เพื่ออกหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน

โดยนิสิตจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน