การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนิสิตที่ไม่ชำระภายในวันที่กำหนด)

0
643

นิสิตที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายใน  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • 1. เขียนคำร้องขอชำระเงินล่าช้า โดยสามารถรับแบบคำร้องได้ที่ สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
  • 2. นำแบบฟอร์มที่ได้รับ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เซ็นรับทราบ และทำการนำส่งคืนที่ชั้น 16 และรอการอนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยภายใน 3 วันทำการ
  • 3. รับใบคำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย ยื่นคำร้องขอชำระเงินล่าช้า ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา เพื่อขอรับ ทบ.5 ใบแสดงผลการลงทะเบียน
  • 4. ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หลังแคชเชียร์เช็ค (จำนวนเงินซื้อตามที่ปรากฏใน ทบ.5)
  • 5. นำ ทบ.5 และแคชเชียร์เช็คไปชำระที่ ส่วนการคลัง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)

โดย ขั้นตอนการชำระเงินภายหลังกำหนดเวลาจะมีค่าปรับ วันละ 30 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ ) และสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยฯ ชั้น 16 หรือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา