[ประกาศ] ผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (นิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ / นิสิตช่วยงานจิตอาสา)

0
482

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2-4 เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบนี้

  • ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา

   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา