[ทุนการศึกษา] สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ปีการศึกษา 2561

0
353

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเป็นประจำทุกปีการศึกษา

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่สนใจยื่นขอทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ และทำการส่งพร้อมเอกสารแนบมายัง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 อาคารเรียนวิทยาลัยฯ (ริมน้ำ)

สามารถส่งเอกสารได้ภายใน 31 มกราคม 2561

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ