ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

0
478

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิต ชั้นปีที่ 2 – 4 เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มี    ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นิสิตชั้นปีที่ 2

 1. นางสาวพัทธนัช ปิยะเลิศมงคล              วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

นิสิตชั้นปีที่ 3

 1. นายธนพงศ์ เอกพรพดุง                      วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 2. นางสาวนามมจันท์ ยอแสงรัตน์               วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 3. นางสาวกฤติยาภรณ์ ยังสุข                    วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 4. นางสาวปวีณา ภูริผล                           วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

นิสิตชั้นปีที่ 4

 1. นางสาวกุลธิดา ติยะวุฒิการ                   วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 2. นายสรวิชญ์ กองตาพันธุ์                      วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 3. นายวัชนนท์ สิงห์วิเศษ                        วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 4. นางสาวรสสุคนธ์ แสงแก่นเพ็ชร์              วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 5. นางสาวกมลรัตน์ ยาเณร                      วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 6. นายไพบูลย์ การะนุต                          วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

 

 1. รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา

นิสิตชั้นปีที่ 2

 1. นางสาวกิลมี ยีตา                             วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 2. นางสาวศุภนิดา สุขรัตน์                      วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 3. นางสาวอัญชิสา โรจนยุกตานนท์            วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 4. นางสาวศรีทยา ชเนศร์                       วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 5. นางสาวรัฐพร สุขพันธ์                        วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
 6. นางสาวนภัสวรรณ มงคลสมบรูณ์            วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 7. นางสาวณัฏฐธิดา ฉัตรวิเชียรชัย              วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 8. นางสาวหทัยทัต บรรจงทอง                 วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 9. นายจตุพร สิทธิพัฒน์โกศล                   วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

 

นิสิตชั้นปีที่ 3

 1. นายวรวุฒิ อัจฉริยวุธ                              วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 2. นางสาวจิณณ์ญาดา พานทอง                   วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 3. นางสาวพรรษพร เชื้อทอง                       วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 4. นางสาวมนชนก บุญญะวรรณกุล                วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 5. นางสาวนลินรัตน์ พัชนี                           วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 6. นางสาวชนธินาถ วงศ์ไวโรจน์                    วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 7. นางสาวจิราภา เตชะชนอิทธิกุล                  วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 8. นายณัฐพนธ์ อิทธินิรันดร                          วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 9. นางสาวลลิตวฤนท์ วีรวัฒน์สิริ                     วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 10. นางสาวนิชาภัทร รุ่งเรืองศิลาพันธ์                วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวนิสิตชั้นปีที่ 4
  1. นายชนกชนม์ น้อยทิพย์                    วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
  2. นายณัฏฐ์วรจิรา อุดมลิขิตวงค์              วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  3. นางสาวทิพภาวรรณ พลล่องช้าง           วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
  4. นายชินภัทร คล่องนาวา                     วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  5. นางสาวกุลธีร์ ลีลาทนาพร                  วิชาเอกการผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

 

สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

ณ ห้อง 1302  ชั้น 13

อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ตั้งแต่เวลา  09.00 น.เป็นต้นไป

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

          วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม บริเวณชั้น 1 ชั้น 15 และชั้น 16

 

ดาวน์โหลด  “ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ” ได้ที่นี่

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1