ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

0
821

 

 

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ประเภททุน : ทุนพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : ทุนผู้ช่วยสอน จำนวน 2 ทุน

1.คุณสมบัติ :

1)เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี ไม่เคยถูกลงโทษหรือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3) เป็นผู้ที่แต่งกายดี เหมาะสมกับกาละเทศะ

4) ผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการพิจารณาทุนระดับบัณฑิตศึกษา

2.หลักฐานประกอบการสมัคร

1) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2) รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัครด้วยกาวเท่านั้น) จำนวน 1 รูป

3) สำเนารายงานเกรด (Transcript ) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4) สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

6) สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

7) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

8) เอกสารรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

รับใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ( http://cosci.swu.ac.th )                          หรือที่คุณณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 16 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น. )

ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 16 สำนักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น. )

(*หมายเหตุ : หมดเขตยื่นใบสมัคร วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม บริเวณชั้น 1 ชั้น 13 และชั้น 16 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

(*หมายเหตุ : มติการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2560

(*หมายเหตุ : โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8

ประกาศเกณฑ์การรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่นี่

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a8%e0%b8%b6