ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา2560

0
411

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และสโมสรนิสิต ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี : กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครูวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน) ประจำปีการศึกษา2560 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 4 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 รู้จักอาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัย และทราบถึงระบบข้อมูล เพื่อการพัฒนาองค์กร อาทิ กิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต สำหรับผู้ปกครอง ของนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา2560  ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเพียงออ ศรแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-259-2343  ต่อ 11266 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83 %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83 %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%83