ภาพบรรยากาศ “ โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ”

0
275

ด้วย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “ โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ เพื่อให้นิสิตก่อเกิดการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตร่วมสถาบัน ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า นิสิตกับคณาจารย์ ประกอบกับเป็นการอนุรักษ์ สืบสานเชิงประเพณี ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา และเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่นิสิต สู่การประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงเช้า และ โรงแรมอวานี เอเทรี่ยม บางกอก (AVANI ATRIUM BANGKOK) ในช่วงเย็น

33673124613_d09d16f8f0_z 33673125883_020b5fd288_z 34352517641_c7c569be80_z 34352520271_cf3e4ef80e_z 34352522411_c47476ea44_z 34352522671_e2514cdb04_z 34441868606_7dec7cb929_z 34441871376_900f377f94_z 34441874136_267298eb35_z