ภาพบรรยากาศ “ โครงการนิทรรศการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม COSCI Band ”

0
262

ด้วย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “ โครงการนิทรรศการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม COSCI Band ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมในองค์กร รวมถึงให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์จากการแสดงออกทางศิลปะด้านดนตรี และเพื่อให้นิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมพัฒนาทางความรู้ ความคิด ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และมีทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรี โดยกิจกรรมกังกล่าวได้จัดร่วมกับ “ โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม (COSCI MARKET)  ” เมื่อวันที่ 2 พฤาภาคม 2560 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร ) ที่ผ่านมา33583462384_1d7fdf82df_z 33583466164_930e0b5acd_z  34266061172_10c42ca563_o 34266101352_b6e18428ea_o 34266107132_d975f538e4_o 34294340871_2c397f50f4_z 34425475065_740200404e_o33583455444_b9e8bc7c49_o 34266061172_10c42ca563_o 34294432491_bf483efed6_o