ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า”

0
192

ด้วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “ โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า : กิจกรรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้ และเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ และให้ข้อมูลข่าวสาร แหล่งงานในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าที่เท่าทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน รวมถึงเพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาชีพ การทำงาน การประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตได้ ทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าร่วมสถาบัน และศิษย์เก่ากับคณาจารย์ด้วย โดยโครงการได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา32259268444_4eb7949d1e_z 32722382180_8282db4594_z 32722382380_733675c7fb_z 32722383730_8186236d9b_z  32722384360_14fe116f63_z 32722384740_edeca59547_z 32722385380_e5cdc07589_z 32722385850_f6a44e2cef_z 33104777765_3c0ef9433a_z