ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2560

0
301

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2559 โดยสามารถรับแบบสอบถามได้ที่คุณเพียงออ ศรแก้ว งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น16 หรือผ่านช่องทางQR Code  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560