ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

0
942

 

             ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

1.รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มี    ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นิสิตชั้นปีที่ 2

 1. นางสาวนามมจันท์ ยอแสงรัตน์                สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 2. นางสาววรกานต์ โพธิ์จันทร์                    สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 3. นางสาวปวีณา ภูริผล                           สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 4. นางสาวกฤติยาภรณ์ ยังสุข                    สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 5. นางสาวธิดารัตน์ กุลแก้ว                      สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 6. นายฐิติโชติ ศิริพงศ์พีระ                       สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 

 

นิสิตชั้นปีที่ 3

 1. นายไพบูลย์ การะนุต                         สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 2. นางสาวฉัตรทกานต์ สุ่มคุ้ม                  สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 3. นางสาวกุลนาถ กิจเครือ                     สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 4. นางสาวภัสร์ชลิตา อิทธิศักดิ์โกศล         สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 5. นางสาวกุลธิดา ติยะวุฒิการ                สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 6. นายวัชนนท์  สิงห์วิเศษ                     สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์

 

นิสิตชั้นปีที่ 4

 1. นางสาวพิมพกานต์ อมศิริ                  สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 2. นางสาวกุลยา ตั้งเรือนรัตน์                 สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 3. นางสาวสุวัจนี ไทยสยาม                   สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

 

 

 1. รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา

นิสิตชั้นปีที่ 2

 1. นายวรวุฒิ อัจฉริยวุธ                           สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 2. นางสาวจิณณ์ญาดา พานทอง                สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 3. นางสาวนิศารัตน์ มั่งเจริญ                     สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 4. นายอดิลักษณ์ กุลกาญจนาชีวิน             สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 5. นางสาวรัญชิดา หนูนุ่ม                        สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 6. นายสุทธิชัย จันทร์งาม                       สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 7. นายกิตติวินท์ พัฒนฉัตร์โภคิน               สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 8. นายนพคุณ ละมั่งทอง                       สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 9. นางสาวมนชนก บุญญะวรรณกุล            สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 10. นางสาวนลินรัตน์ พัชนี                       สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 11. นางสาวปวันรัตน์ สันติยานนท์               สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 12. นางสาวคีตวัน วิยาภรณ์                      สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 13. นางสาวชนธินาถ วงศ์ไวโรจน์               สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 14. นางสาวดารารัตน์ เรียนรู้                     สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

นิสิตชั้นปีที่ 3

 1. นายนนทวัฒน์ การุณวิบูลย์                  สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 2. นายชนกชนม์ น้อยทิพย์                     สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 3. นางสาวชัญญา บุรินทร์กุล                   สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 4. นางสาวสุทธิดา กวางนิล                    สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 5. นางสาวริสา นามบุญ                         สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 6. นายอินทัช จารุกิจเสรี                        สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 7. นายนันท์พิพัฒน์ กลิ่นประทุม               สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 8. นายชยกร เพ็งแจ่มศรี                        สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 9. นายดนัย วงศ์วิเชียร                          สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 10. นายธนวัฒน์ บัวทอง                         สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 11. นางสาวทิพภาวรรณ พลล่องช้าง           สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 12. นายชินภัทร คล่องนาวา                     สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 13. นายวิกรม อภินันท์วรกุล                    สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 14. นายชนวิชญ์ ธารจินดาวงศ์                 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 15. นายกันตณัฐ มาศมัณฑนะ                 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 16. นางสาวกุลธีร์ ลีลาทนาพร                 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

 

 

 

นิสิตชั้นปีที่ 4

 1. นายวัชรพล กิจเกียรติ์                       สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 2. นายสุทธิกานต์ สุจริตกุล นิสิต              สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 3. นายกิตติพงศ์ ชัยวิทิตวาณิชย์             สาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 4. นายภคนันท์ จุลเสน                        สาขาการจัดการธุรกิจไซเบอร์
 5. นายอลงกรณ์ อัมมวงศ์จิตต์               สาขาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 6. นายธีรรักษ์ พิบูลศิริ                         สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

 

 1. สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 1305 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเพียงออ ศรแก้ว 02-2592343 ภายในวันและเวลาราชการ