ภาพบรรยากาศ “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนโดยองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิต : กิจกรรมนวัตกรรมน้อมทำดีถวายพ่อ”

0
365

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนโดยองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิต : กิจกรรมนวัตกรรมน้อมทำดีถวายพ่อ” ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามหม่อมราชวงศ์         จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนรวมในกิจกรรมนวัตกรรมน้อมทำดีถวายพ่อเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ตามแนวคิดของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการครองตน ครองคน และครองงาน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอีกด้วย31610074743_b94685cece_o 31610074823_3911b5c838_o 31610075213_bf73729459_o 31610077223_9dd763be23_o 32043616790_07c88116c1_o  32300738361_5831d18c3c_o 32300739001_9a12fb6819_o 32300739461_d9d99fa5ca_o 32300739831_6016ca0992_o 32300740331_faaba2c90a_o 32300740971_2ca71f8ae4_o 32300740971_fa52b97351_k 32300742731_5279306535_o 32300743881_d6ced152c9_o 32300744221_8922d04392_o 32300744621_88c7c2f8f8_o 32300745341_d6b65cdafc_o 32300745831_b6b5584d5c_o 32300746081_83160c3ee0_o 32300746561_fa04f2bc4d_o 32300747381_e6f7090267_o 32300748011_c1083826ba_o 32300748541_b81c5323bb_o 32300749291_d292dca51e_o 32300749541_d8cdf83acf_o 32300749751_981f6168c8_o 32381802496_c4a959b1a4_o 32381803346_8c5d268548_o 32421555505_73fc8aaf71_o 32421556375_02c4ae32ca_o 32421557445_b91ae4062f_o 32421557825_e95a836701_o 32421560785_2acea42ec4_o 32421560935_e27d940966_o 32421565255_04eeaea372_o