ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

0
731

ด้วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2 – 4 เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเพียงออ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ชั้น 16 ในวันและเวลาราชการ

*** หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร ***

1.) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2.) รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว ( ติดใบสมัครด้วยกาวเท่านั้น ) จำนวน 1 รูป

3.) สำเนารายงานเกรด (Transcript ) จำนวน 1 ฉบับ ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

4.) สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

5.) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

6.) สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

7.) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองนิสิต จำนวน 1 ฉบับ  ( รับรองสำเนาถูกต้อง )

8.) หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ  ( รับรองสำเนาถูกต้อง เฉพาะนิสิตที่ยื่นทุนประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ )

9.) สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการของผู้รับรองรายได้ จำนวน 1 ฉบับ  ( รับรองสำเนาถูกต้อง รับรองสำเนาถูกต้อง เฉพาะนิสิตที่ยื่นทุนประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ )

10.) สำเนาหลักฐานการช่วยงานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

11.) เอกสารรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา

12.) เอกสารรับรองความประพฤติจากอาจารย์ประจำวิชาเอก

13.) แฟ้มรวบรวมผลงาน หลักฐานในการช่วยเหลืองานของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และมหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒ

poster%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8