โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

0
416

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “ โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ” ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกิจกรรมของศิษย์เก่า  ด้วยการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของความรับผิดชอบ และประสบการณ์จากการทำงาน ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องหรือศิษย์ปัจจุบัน เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนิสิตแบบรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอีกด้วยs__7520529s__7520528