โครงการทำดีเพื่อพ่อ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

0
426

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรต ลงวันที่ 13 ตุลาคม        พ.ศ. 2559 สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี เป็นการสูญเสียและความเศร้าโศกอาดูรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตของปวงพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ในการนี้ ได้รับพระราชทาน     พระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง  ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.และพระราชทานพระราชานุญาตให้       ประชานาได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคม  พระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุลศลครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น.ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้าถวายสักการะและเข้าถวายบังคมพระบรมศพเป็นจำนวนมาก

เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการไปร่วมแสดงความอาลัย เข้าถวายสักการะและเข้าถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงกำหนดจัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้ร่วมแรงร่วมใจทำความดีถวายพ่อ และเป็นการปลูกฝังการมีจิตอาสาให้กับนิสิตและบุคลากรในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย

 563346 563349 563350 563351 563352  563347