COSCI Open House 2016

0
579

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัด “ โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ” ภายใต้กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม COSCI Open House ณ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 11 และวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร แนะนำเรื่องการเรียนการสอนของแต่ละสาขา รวมทั้งต้อนรับผู้ที่สนใจ    เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยฯอีกด้วยละค่ะ2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13