กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

0
383

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 : รายงานตัวและฝึกซ้อมครั้งที่ 1 – ณ มศว ประสานมิตร

 • 8.00 น.
  • รายงานตัว ณ บริเวณห้องประชุมชั้น2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ :
   บัณฑิตหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
   – การผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   – การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
   – การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   หลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   – การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
   – คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
   – การจัดการธุรกิจไซเบอร์
 • 9.00 – 9.30 น.
  • คณบดีพบบัณฑิต
 • 9.30 – 12.00 น.
  • เริ่มฝึกซ้อม : บัณฑิตหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และหลักสูตรนวัตกรรม   สื่อสารสังคม
 • 12.00 น.
  • รับประทานอาหารว่าง
 • 13.00 น.
  • รายงานตัว ณ บริเวณห้องประชุมชั้น2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ :
   บัณฑิตหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร
   – การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
   – การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
   – การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 • 13.30 – 14.00 น.
  • คณบดีพบบัณฑิต
 • 14.00 – 16.30 น.
  • เริ่มฝึกซ้อม : บัณฑิตหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร
 • 16.30 น.
  • รับประทานอาหารว่าง

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 : รายงานตัวและฝึกซ้อมครั้งที่2 – ณ มศว องครักษ์

 • 12.00 น.                     
  • รายงานตัว ณ อาคารเรียนรวม
   – ห้อง401 ชั้น4 เลขที่3837 – 3992
   – ห้อง402 ชั้น4 เลขที่3993 – 4041
   – ห้อง403 ชั้น4 เลขที่4042 – 4100
   – ห้อง404 ชั้น4 เลขที่4101 – 4170
 • 13.00 น.
  • เดินแถว
 • 14.00 น.
  • เริ่มฝึกซ้อม เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 : รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ – ณ มศว องครักษ์

 • 8.00 น.
  • รายงานตัว ณ ลานหน้าสนามกีฬาซอฟท์บอล (เพื่อถ่ายรูปหมู่บัณฑิต)
 • 8.30 น.
  • อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ ร่วมถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน  ณ สนามกีฬาซอฟท์บอล
 • 10.00 – 11.00 น.
  • รายงานตัว (สถานที่เดียวกับวันที่3 ธันวาคม 2559)
 • 11.30 น.
  • เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่
 • 14.00 น.
  • ฝึกซ้อมใหญ่

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ – ณ มศว องครักษ์

 • 10.00 – 11.00 น.
  • รายงานตัว (สถานที่เดียวกับวันที่3 ธันวาคม 2559)
 • 11.30 น.
  • เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
 • 14.00 น.
  • รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารกีฬา1

*ข้อปฏิบัติ  : บัณฑิตทุกคน ต้องเข้าฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร*