ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนิสิตที่ไม่สามารถชำระได้ภายในวันที่กำหนด)

.

นิสิตที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายใน  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • 1. เขียนคำร้องขอชำระเงินล่าช้า โดยสามารถรับแบบคำร้องได้ที่ สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)
 • 2. นำแบบฟอร์มที่ได้รับ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เซ็นรับทราบ และทำการนำส่งคืนที่ชั้น 16 และรอการอนุมัติจากคณบดีวิทยาลัยภายใน 3 วันทำการ
 • 3. รับใบคำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย ยื่นคำร้องขอชำระเงินล่าช้า ที่ส่วนส่งเสริมกิจการนิสิต เพื่อขอรับ ทบ.5 ใบแสดงผลการลงทะเบียน
 • 4. ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต หลังแคชเชียร์เช็ค (จำนวนเงินซื้อตามที่ปรากฏใน ทบ.5)
 • 5. นำ ทบ.5 และแคชเชียร์เช็คไปชำระที่ ส่วนการคลัง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (ตึก 9)

โดย ขั้นตอนการชำระเงินภายหลังกำหนดเวลาจะมีค่าปรับ วันละ 30 บาท (ไม่นับวันหยุดราชการ ) และสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ถึงวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยฯ ชั้น 16 หรือ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนิสิตที่มีความสนใจ ร่วมทำงานในตำแหน่ง "อนุกรรมการ" สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

.
สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่มีความสนใจร่วมทำงานกับทีมสภานิสิตฯ ในตำแหน่ง “อนุกรรมการสภานิสิต” โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ไม่จำกัดเพศ สาขาวิชา คณะ และชั้นปีการศึกษา

สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องสภานิสิต (บริเวณชั้น 1 อาคาร Learning Tower)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขั้นตอนการขอหนังสือเข้าฝึกงาน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3

.
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถขอหนังสือนำเพื่อเข้าฝึกงานตามบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ได้ ตามรายละเอียดดังนี้ :

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน จากหน้า Download ของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น และนำส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีฯ ชั้น 16
 • วิทยาลัยฯ จะทำการออกหนังสือขอฝึกงานให้นิสิต เพื่อนำไปยื่นให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถติดต่อขอรับหลังจากยื่นแบบฟอร์ม 3 วันทำการ
 • นิสิตนำใบตอบรับเข้าฝึกงานจากบริษัท ส่งที่วิทยาลัยฯ เพื่ออกหนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน

 

   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์นิสิตฝึกงาน

กำหนดการฝึกภาคสนามและการเตรียมตัว นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

.

เพื่อให้การฝึกภาคสนามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวไปฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนี้

   ดาวน์โหลดเอกสาร

ขยายวันส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนิสิตใหม่ที่รายงานตัว TCAS รอบที่ 1 ภายใน 30 เมษายน 2561

.

สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ทำการรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารรายงานตัวได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

“งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110”

ทั้งนี้ นิสิตใหม่ต้องทำการส่งไฟล์รูปถ่ายในชุดนิสิต (ที่ขอไฟล์มาจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น) ทาง eds@g.swu.ac.th หากไม่ใช่จะได้รับอีเมล์ให้ส่งรูปมาใหม่

[9-17 กุมภาพันธ์ 2561] กิจกรรม Galleries' Night Bangkok 2018

.
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้รักศิลปะและชื่นชอบในความแปลกใหม่ เข้าร่วมชมกิจกรรม Galleries’ Night Bangkok 2018 เพื่อสนุกไปกับผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการ กิจกรรมพิเศษอื่นๆ มากมาย ตามแกลเลอรี่มากกว่า 50 ในกรุงเทพมหานคร

โดย G23 Gallery ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหนึ่งในสถานที่จัดกิจกรรมนี้ โดยะมีขึ้นในวันที่  9-17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-24.0 น. ณ G23 Gallery ชั้น 2-3 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

การจัดแสดง
  • ห้องจัดแสดง 1 : Diversity of SWU
   • จิตรกรรม : รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
   • เครื่องปั้นดินเผาที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ปลาช่อน จังหวัดสิงห์บุรี : ผศ.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
   • เครื่องแต่งกายราชสำนักพม่า ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา: ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์  
   • เครื่องแต่งกายแรงบันดาลใจมาจาก การผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์บนโลกในปัจจุบัน : ผศ.ศีมาศ ประทีปะวณิช
   • ละครหุ่นเงา : อ.เศรษฐ์สิริ นิรันดร, สุธารัตน์ สินนอง 
   • การแสดงพิเศษ เวลา 17.30 น. และ 20.30 น.
    • “Duo Cultures” A Selected Repertoire Performance by Piano and Thai Traditional Fiddle Musical Instruments
    • ศิลปิน : อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร และอาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังค
  • ห้องจัดแสดง 2 : Experimental art at Mae Jam
   • ความงามของแม่แจ่มถูกทดลอง และถ่ายทอดโดยนักเรียนและครูโรงเรียนแม่แจ่ม อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ เป็นผลงานภาพสีน้ำ สีอะคริลิค และงานปั้น
  • ห้องจัดแสดง 3 : 87 ปี อารี สุทธิพันธ์ : วันครูศิลปะ
   • ผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ครูต้นแบบผู้มอบแรงบันดาลใจถึงศิษย์ศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนตามแนวทางครู
  • ห้องจัดแสดง4 : SWU Arts Collection
   • ผลงานศิลปะสะสม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงผลงานศิลปะสะสมของศิลปินไทยร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12060, 12063 หรือ 0957181164

   Art Gallery g23    Galleries Night BKK

[13-15 กุมภาพันธ์ 2561] โครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 26 (SWU JOB FAIR 2018)

.
ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน, บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และบริษัท ท็อปกัน จำกัด ร่วมจัดงาน โครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 26 (SWU JOB FAIR 2018)

ในวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ในงานจะพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 120 บริษัท วันละกว่า 40 บูธ สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมคนใดสนใจ สามารถเข้าร่วมงานและสมัครงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

[15-16 กุมภาพันธ์ 2561] กิจกรรม CO-FEST ครั้งที่ 2

.
สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม CO-FEST ครั้งที่ 2  เพื่อให้นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี, การเต้นโคฟเวอร์, การเดินแฟชั่นโชว์, ร้านค้านิสิตและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้นิสิตได้มีความกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่  15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00-21.00 น.
ณ ลานเล้นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กิจกรรมภายในงาน
  • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 : กิจกรรม COSCI MARKET
   • โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า
    : กิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรม
   • ตลาดนัดร้านค้านิสิตฯ พร้อมทั้งการแสดงความสามารถเต้นการเต้นโคฟเวอร์แดนซ์
  • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 : กิจกรรม COSCI BAND
   • โครงการนิทรรศการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   • แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ศิลปินรับเชิญ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
  • พบกับ “K-BOY” วงโคฟเวอร์สุดฮิตที่ได้แสดงความสามารถบนเวที Seoul Music Awards 27th ประเทศเกาหลี
  • และ “DEF-G” วงโคฟเวอร์หญิงสุดฮอตหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ Thailand’s Got Talent Season 6
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
  • พบกับ “SCRUBB” ศิลปินดูโอ้เจ้าของเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง ใกล้, รอยยิ้ม, คำตอบ, เข้ากันดี
  • และ “เกิบ ณัฐพงษ์” จาก The Voice Thailand เจ้าของเพลงเนื้อหาดีและสดใสอย่างเพลง รองเท้า

มาทำให้สัปดาห์แห่งความรักมีสีสันมากกว่าเดิมไปด้วยกันนะ! ❤️

   เข้าร่วม Facebook Event    SmoCosci

[กิจกรรมองค์กรภายนอก] โครงการ Leadership Development Program โดย CP All

.
ด้วยด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนึกบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดโครงการ Leadership Development Program เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิต นักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและสถานศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2-3 ของแต่ละสาขาวิชา
  • เป็นนิสิตที่เคยทำกิจกรรมของทางวิทยาลัย / ชมรม / สโมสรนิสิต
  • ทางบริษัทฯ จะสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตลอด 3 วัน 2 คืน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง คุณพัชรีย์ ขำฝัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทรศัพท์ 02-071-2977, 02-071-2978 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่ฝ้าย) ชั้น 15

   ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการฯ

[Video Clip / Animation] สภากาชาดไทย - จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

ประเภทการประกวด : สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ
จัดโดย : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รายละเอียด
 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนรุ่นใหม่ที่รักการสร้างสรรค์ ร่วมประกวดวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” โดยเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์วิดีโอคลิป เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน สร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักว่าการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจำเป็น
 • ชิงทุนการศึกษากว่า 60,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย
กำหนดการประกวด
 • เปิดรับสมัครและส่งแนวคิดการสร้างสรรค์ (บรรยายไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4)
  • วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2561
  • สามารถส่งทางไปรษณีย์ (ยึดวันที่ประทับในตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือส่งด้วยตนเองที่ศูนย์บริการโลหิคแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • ส่งผลงาน
  • วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศผลการประกวด
 • มอบรางวัล
  • 28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นสมาชิกของทีมหนึ่งเท่านั้น จำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน
 • เลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงประเภทเดียวและส่งได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน รูปแบบการนำเสนอไม่จำกัดว่าจะเป็นวิดีโอคลิปหรือการใช้แอนิเมชั่น และไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ
 • ความยาวไม่เกิน 2 นาที ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 720 p ในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, WMA, MOV

   ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร

[Infographic] องค์การคลังสินค้า - บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ

บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ

ประเภทการประกวด : ออกแบบภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์
จัดโดย : องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

รายละเอียด
 • องค์การคลังสินค้า (อคส.) จัดให้มีการประกวดออกแบบสื่อ Infographic การสร้างการรับรู้บทบาท และภารกิจองค์การคลังสินค้า ภายใต้หัวข้อ “บริหารด้วยธรรมาภิบาล บริการอย่างมืออาชีพ’’ และเชิญชวนกลุ่ม คนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องการออกแบบได้แสดงความรู้ความสามารถร่วมกันสร้างสรรค์สื่อ Infographic เพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม และเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การคลังสินค้า
กำหนดการประกวด
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  • วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • เปิดโหวตผลงานผ่านทาง http://www.pwo.co.th
  • 1 มีนาคม 2561 ถึง – มีนาคม 2561
  • โดยคัดเลือกจากผู้ทีได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด 5 อันดับเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด
  • 10 เมษายน 2561 ทางหน้าเว็บไซต์ อคส.
 • มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
  • 20 เมษายน 2561
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 15,000 บาท และโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 5,000 บาท และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร (1 รางวัล)
 • รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร (5 รางวัล)
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • ส่งผลงานขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอน จำนวน 2 แผ่น
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 จำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว)
 • ผลงานการออกแบบสื่อ Infographic 2 ชิ้นงาน จะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ เพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสินประกอบด้วย
  • ไฟล์กราฟิกประเภท Vector ที่ Create Outline แล้ว โหมดสี CMYK
  • ไฟล์รูปแบบนามสกุล PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 1 ไฟล์ (สำหรับการพิมพ์ภาพขนาด A 3)
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์งาน และเอกสารประกอบอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ E-mail: pr@pwo.mail.go.th

   ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร

[Video Clip / Poster] ส่วนกิจการนิสิต - บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา

บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา

ประเภทการประกวด : สร้างสรรค์คลิปวีดีโอ และโปสเตอร์
จัดโดย : ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • ส่วนกิจการนิสิต เชิญชวนนิสิต มศว ร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์วิดีโอและโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา” เพื่อปลุกพลังและสร้างความตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ไร้คอร์รัปชั่น
กำหนดการประกวด
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  • วันนี้ – 26 มีนาคม 2561
รางวัล
 • การสร้างสรรค์วีดีโอ
  • ชนะเลิศอันดับที่ 1 : 8,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 3,000 บาท
 • การสร้างสรรค์โปสเตอร์
  • ชนะเลิศอันดับที่ 1 : 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 2,000 บาท
 • ผู้ที่ส่งผลงานทุกคนจะได้รับชั่วโมงจิตอาสา / ตรากิจกรรม
  • สำหรับนิสิตรหัส 60 จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา
   • ส่งประกวดวีดีโอ ได้รับชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง
   • ส่งประกวดโปสเตอร์ ได้รับชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง
  • สำหรับนิสิตรหัส 59 ลงมา จะได้รับตรากิจกรรมหมวด 2 (บุคลิกภาพ / จริยธรรม)
กำหนดการประกวด
 • การสร้างสรรค์วีดีโอ
  • มีเนื้อหาบอกลาการโกงเริ่มได้ที่ตัวเรา ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์และการตัดต่อ
  • Aspect Ratio 6:9 / HD 720p ขึ้นไป
  • รูปแบบไฟล์ .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเอกสารอธิบายแนวคิด เนื้อเรื่องย่อ และรายชื่อผู้จัดทำ
 • การสร้างสรรค์โปสเตอร์
  • มีข้อความแสดงถึงการต่อต้านการโกงหรือการปฏิเสธการโกงเริ่มได้ที่ตัวเรา
  • ส่งเป็นไฟล์ .jpg ขนาด A3 บันทึกลงแผ่น DVD
 • ส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือส่งผ่านทาง swuactclub@outlook.com

   ดาวน์โหลดรายละเอียด

[ประกาศ] ผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตเรียนดีเยี่ยม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2560

.
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 ทุน

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบนี้

   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

[ประกาศ] ผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (นิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ / นิสิตช่วยงานจิตอาสา)

.
ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 2-4 เพื่อมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบนี้

 • ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตช่วยงานจิตอาสา

   ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ปีการศึกษา 2561

.
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเป็นประจำทุกปีการศึกษา

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่สนใจยื่นขอทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯ และทำการส่งพร้อมเอกสารแนบมายัง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 อาคารเรียนวิทยาลัยฯ (ริมน้ำ)

สามารถส่งเอกสารได้ภายใน 31 มกราคม 2561

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ

COSCI 30 SEC / COSCI Activity Hi-light

video

[COFEST REPLAY] COVER DANCE : COS48

ทีม : COS48 การแสดงความสามารถทางด้านการเต้น (Cover Dance) ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ----- CO-FEST #2 เทศกาลสุดชิคของเด็กนวัตกรรมฯ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
video

[COFEST REPLAY] COVER DANCE : HEIZEL

ทีม :  HEIZEL การแสดงความสามารถทางด้านการเต้น (Cover Dance) ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ----- CO-FEST #2 เทศกาลสุดชิคของเด็กนวัตกรรมฯ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
video

[COFEST REPLAY] COVER DANCE : THE RED

ทีม : THE RED การแสดงความสามารถทางด้านการเต้น (Cover Dance) ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ----- CO-FEST #2 เทศกาลสุดชิคของเด็กนวัตกรรมฯ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภาพกิจกรรม

[Gallery] COSCI CAMP 2018 (ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพฯ)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดกิจกรรม COSCI CAMP ในโครงการ ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบุษราคัม บอลลูม โรงแรมอวานี...

[Gallery] กลางแปลงกลางกรุง ครั้งที่ 2 ‘มนต์รักทรานซิสเตอร์’

สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จัดกิจกรรม "กลางแปลงกลางกรุง" ครั้งที่ 2 โดยภายในงานได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง 'มนต์รักทรานซิสเตอร์' เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

[Gallery] ต้อนรับคณะตัวแทนจาก Success Readiness Test (SRT)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ต้อนรับคณะตัวแทนจาก Success Readiness Test (SRT) พร้อมประชุมหารือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา Photo by : Sittipat...

[Gallery] ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ Guangxi University for Nationalities

เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้มีการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi University for Nationalities เพื่อพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัยและมืออาชีพยิ่งขึ้น Photo by : Sittipat Laituamthaweekul...

[Gallery] ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่าน มาทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี เข้าชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมในห้องเรียนกับรุ่นพี่นิสิตอีกด้วย 🙂 Photo by : Sittipat...

[Gallery] การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสุขภาพ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสุขภาพ ของนิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA) ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง   ...

ผลงานนิสิต

video

[Animation] The Twisted

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Gift

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Magic Box of Glumland

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Alive

ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ   เรื่องย่อ แอนิเมชั่นที่บอกเรื่องเรื่องราวของมลพิษในเมืองหลวง ผ่านลายเส้นและเทคนิคของสีน้ำที่ผสมผสานกับโมชั่นต่างๆ   Animator : Pawinee Eiampetch
video

[Short Film] ส่งติ๊ดมาชิดรัก

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ   เรื่องย่อ ภาพยนตร์สั้นย้อนไปสมัยที่ยังใช้เพจเจอร์และอัดเพลงจากวิทยุด้วยเครื่องเล่นเทป.. กับเรื่องราววามรักวุ่นๆ ที่หากไม่ดูเป็นการรบกวน ก็จะชวนเธอมารักกัน   Director : Jaturong Sirirat Screenplay : Tanaporn Visanvetchakij Producer : Jutamat...

[Salmon House] นิสิตฝึกงาน : Creative / Co-Producer / Assistant Director

Company : บริษัท แซลมอน เฮ้าส์ จำกัด
ช่วงเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • Creative 1 ตำแหน่ง
 • Co-Producer 1 ตำแหน่ง
 • Assistant Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ) 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้
 • ต้องรู้ว่าตัวเองอยากมาฝึกงานตำแหน่งอะไร
 • สมัครใจที่จะมาผจญภัย รัชดาภิเษก ซอย 3
 • สามารถกลับบ้านดึกได้
 • สามารถค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เนทเป็น
 • กล้าคุยกับทีม ไม่ต้องถึงขั้นพูดมากก็ได้ ขอแค่กล้าพูดก็พอใจแล้ว
 • ทนฟังมุกตลกเดิมๆ ซ้ำๆ ได้
 • ฝึกงานจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น อาจต้องมาฝึกวันเสาร์อาทิตย์บ้างเป็นบางครั้ง ถ้าจำเป็น
เอกสารประกอบการสมัคร
 • Resume
 • รูปถ่ายตัวจริง
 • ตัวอย่างผลงานผ่านมา
 • เหตุผลที่อยากฝึกงานกับ Salmon House
 • ตำแหน่งที่อยากฝึก พร้อมเหตุผล และอธิบายหน้าที่คร่าวๆ ของตำแหน่งนี้

ส่งเอกสารการสมัครมายังอีเมล์ sh@sal.mn ตั้งแต่วันนี้ – 7 มีนาคม 2561 โดยแต่ละตำแหน่งนั้นหัวเรื่องไม่เหมือนกัน คือ

 • อยากฝึก Creative ให้เขียนหัวข้อว่า “เพ้ก ๆ ช่วงความสุขของมึงอยู่ตรงไหนวะ”
 • อยากฝึก Co-Producer ให้เขียนหัวข้อว่า “บีมหว่องอะ… ”
 • อยากฝึก Assistant Director ให้เขียนหัวข้อว่า “พี่ ถ้าเราจะไปซื้อขนมเราต้องไปร้านไหนอะ”

   รายละเอียดเพิ่มเติม

[GMM GRAMMY และบริษัทในเครือ] นิสิตฝึกงาน : หลายตำแหน่ง (เลือกและระบุความสนใจในใบสมัคร)

Company : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลาฝึกงาน : สามารถระบุได้ตามความสนใจ

ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • บัญชีการเงิน
 • ประชาสัมพันธ์
 • ครีเอทีฟ
 • การคลาด
 • ทรัพยากรบุคคล
 • สารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ธุรการ
 • โปรดักชั่นอีเว็นท์
 • กองถ่ายละคร
 • กองบรรณาธิการข่าว
 • ตากล้อง
 • อุปกรณ์ประกอบฉาก
 • ตัดต่อ
 • ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องและมีความสนใจในตำแหน่งที่สมัคร

สามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารแนบเพื่อพิจารณาได้ผ่านทาง http://gjob.gmmgrammy.com/trainee/

หากผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายสัมภาษณ์และยื่นเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยต่อไป

   สมัครนิสิตฝึกงาน    รายละเอียดเพิ่มเติม

[AIS Startup] นิสิตฝึกงาน : Online Marketing

Company : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลาฝึกงาน : สิงหาคม – พฤศจิกายน

รายละเอียดงาน
 • สนใจศึกษาการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
 • แสดงความคิดสร้างสรรค์และสามารถแปลงความคิดนั้นมาสู่การปฏิบัติได้จริง
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
 • สามารถใช้ Social Media ต่างๆได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณวุฒิปริญญาตรี
 • เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing / Mass Communication / นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Word / Microsoft Powerpoint รวมทั้งสามารถใช้ Social Media สำหรับการทำงานได้

   สมัครงาน และรายละเอียดเพิ่มเติม

[KOHLER (Thailand)] Technical Publication Amalyst

Company : Kohler (Thailand)

Role and Responsibility

 • Editing and Proofreading – responsible for editing and proofreading documents or sets of documents to ensure correct installation instruction, grammar, technical accuracy, and adherence to corporate and departmental guidelines.
 • Leads the initial creation and on going technical content of installation instructions, homeowners guides, service parts publications, and servicing producers.
 • Delivery literature on business plan.
 • Support video, any digital media in website on business need.
 • Maintain accurate tracking metrics for all their literature projects.

   Download Job Detail Document

[24 มกราคม 2561] ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม

.
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับเกียรติจาก “ป๋าเต็ด – ยุทธนา บุญอ้อม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกเร จำกัด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองคนทำสื่อ และการสร้างสรรค์จัดการอีเวนท์ และการสื่อสารการตลาดที่โดนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับความรู้และไอเดียใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและการเรียนให้สนุกและสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าเดิม

   ภาพบรรยากาศ

(ควบคุมดูแลการบรรยาย โดย : อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ)

[22 มกราคม 2561] Campus Tour กับ พี่ต้อม - เป็นเอก รัตนเรือง

.
เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม Campus Tour กับ พี่ต้อม – เป็นเอก รัตนเรือง (ผู้กำกับภาพยนตร์ Samui Song ไม่มีสมุยสำหรับเธอ) ให้กับนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายบอกเล่าเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้ด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนางานต่อไป 🙂

งดสอนวิชาโท CD211 (B01) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

Narrative Techniques in Cinema and Digital Media
อาจารย์ผู้สอน : อ.อธิป เตชะพงศธร

งดสอน : วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
เริ่มสอน : วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ณ ห้องบรรยาย 701 ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเรียน (นิสิต IC12)

วิชา CSC133 Management Information System (อ.ปริญญ์ โสภา)
ย้ายจากวันพุธ เป็นวันจันทร์ เวลา 13.30-16.20 น.
ณ ห้องบรรยาย 901 ชั้น 9 (ตึกริมน้ำ)

วิชา COS104 Media Studies (อ.วิมลณัฐ ทองสะอาด)
ย้ายจากวันจันทร์ เป็นวันพุธ เวลา 13.30-17.20 น.
ณ ห้องบรรยาย 1003 ชั้น 10 (ตึกริมน้ำ)

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ผ่าน 3 โครงการ

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย”
 • โครงการนักกีฬา

ผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ที่ต้องยื่นวิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 เพิ่มเติม)

เปิดรับสมัครวันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถตรวจสอบระเบียบการและสมัครได้ทาง http://admission.swu.ac.th

วารสารวิชาการล่าสุด

cover_issue_978_en_us

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (9)
มกราคม – มิถุนายน 2560

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED