[★] ขอให้นิสิตปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนของวิชาโท (ภายใน 20 มิถุนายน 2561)

[★] พบกับ 3 หลักสูตรปริญญาโท จาก COSCI SWU! .. สมัครได้แล้ววันนี้ - 25 มิถุนายนนี้!

วิทยาลัยนวัตกรรมนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม “ขยายเวลา” เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ใน 3 วิชาเอก คือ :

🖥 1. วิชาเอกออกแบบเพื่อธุรกิจ
🎬 2. วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
📣 3. วิชาเอกนวัตกรรมสื่อสาร

สามารถสมัครได้ผ่านทาง  http://admission.swu.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2561

   สมัครเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท”

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านสื่อและนวัตกรรมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผนวกกับความรู้ด้านวิชาการ

 • การออกแบบเพื่อธุรกิจ : รายวิชาเน้นการฝึกผฏิบัติในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ เพื่อสามารถต่อยอดในงานธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
 • วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล : รายวิชาเน้นการฝึกปฏิบัติการผลิตและบริหารจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รวมทั้งการสัมนาและวิพากษ์งานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • วิชาเอกนวัตกรรมสื่อสาร : รายวิชาเน้นการสร้างกลยุทธ์และการจัดการทางด้านการสื่อสาร รวมทั้งการสัมนาและวิพากษ์สื่อตามบริบทของสังคม

 


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :
 • โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269 หรือ 02-259-2344 (ในวันและเวลาราชการ)
 • หรือผ่านทาง prcosciswu@gmail.com

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรม 'ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม'

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะเข้าร่วม “โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคมสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชน

 

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้นจะเข้าร่วมใน รุ่นที่ 1 (สำหรับนิสิต TCAS รอบ 1) และ รุ่นที่ 2 (สำหรับนิสิต TCAS รอบ 2 หรือไม่สะดวกเข้าร่วมในรุ่นที่ 1) สำหรับนิสิตคนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครตามที่ได้รับทางจดหมาย หรือทางอีเมล์ หรือทางลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ส่งมาที่ “ส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110” หรือทำการแสกนหน้าแบบตอบรับที่น้องๆ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และส่งมาทาง E-mail : ssoinspirationcamp@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ สกุล เลขประจำตัวนิสิต สาขาวิชา คณะ

   ดาวน์โหลดใบสมัคร / แบบตอบรับฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ส่วนกิจการเพื่อสังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11398 หรือ 088-0885145 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย

นิสิตที่สนใจสามารถตอบและประเมินได้ผ่านทางแบบสอบถามด้านล่างนี้

เริ่มทำแบบสอบถาม   

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) และ รอบที่ 4 (แอดมิชชัน) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีการศึกษา 2561

ขยายวันส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับนิสิตใหม่ที่รายงานตัว TCAS รอบที่ 1 : ภายใน 30 เมษายน 2561

.

สำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่ทำการรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งเอกสารรายงานตัวได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

“งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110”

ทั้งนี้ นิสิตใหม่ต้องทำการส่งไฟล์รูปถ่ายในชุดนิสิต (ที่ขอไฟล์มาจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น) ทาง eds@g.swu.ac.th หากไม่ใช่จะได้รับอีเมล์ให้ส่งรูปมาใหม่

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) 

โดย : มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รายละเอียด
 • มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี
 • ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ผลงานนิสิต

video

[Animation] The Twisted

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Gift

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ
video

[Animation] Magic Box of Glumland

ภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ (Thesis) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ

[Short Film] สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย - Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2)

Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2) “สนุก มหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “

ประเภทการประกวด : ประกวดภาพยนตร์สั้น
จัดโดย : สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

รายละเอียด
 • สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ. อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อค้นหาผู้กำกับหน้าใหม่เข้าสู่วงการ
 • ผลงานทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 28 ทีมจะได้ออกอากาศ ทาง ททบ.5 และช่อง TGN 177 ประเทศ ใน6 ทวีปทั่วโลกและสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 29 – 40 จำนวน 12 ทีม ผลงานจะได้ออกอากาศทางช่อง TGN 177 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก
 • เปิดรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีใจรักการทำหนังแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์กับเยาวชน ในแง่มุมหนังสั้น
 • ความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยถ่ายทำจากสถานที่จริงที่พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในฉากประกอบในหนังสั้น รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 • ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอีกทั้งผู้เข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ (สามารถเข้าไปดูรายละเอียด กฎกติกา ได้ที่ Fanpage)
 • โดยทางโครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตหนังเป็นจำนวนเงิน 10,000บาท ให้แก่ทุกทีมที่ส่งพล็อทเรื่องและผ่านการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ทุกทีมที่สมัครเข้ามาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ซึ่งจะได้พบกับวิทยากร, ผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากมาย ฟรี! ตลอดรายการ
กำหนดการประกวด
 • สมัครได้แล้ว
  • วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 เท่านั้น
 • Workshop การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
  • 7-8 เมษายน 2561
 • ส่งพล็อตเรื่องให้พิจารณา
  • 9-12 เมษายน 2561
 • ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด
  • ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 (ภายในเวลา 24.00 น)
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย
  • 5 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศพร้อมรับรางวัล
  • 9 พฤษภาคม 2561
 • ออกอากาศเทปแรก (Teaser)
  • 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 –10.55 น.
รางวัล
 • ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 :โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 70,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัลแบ่งเป็น รางวัลพล็อตเรื่องดีเด่น และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
 • รางวัลพิเศษ
  • เงินรางวัล 20,000 บาทสำหรับการสุ่มรายชื่อจากผู้เข้าร่วมโหวต
 • **รวมรางวัลมูลค่าร่วม 1 ล้านบาท**
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง 096-758-5009 หรือทาง amuse-amaze@hotmail.com หรือทาง https://www.facebook.com/amuseandamazecontest/ หรือทาง Line ID : amuseandamaze

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[กิจกรรมมหาวิทยาลัย] กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (รับตราประทับกิจกรรม)

.
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตภาคกลาง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 สถาบัน ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ มศว องครักษ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ขอให้สวมใส่ชุดกีฬาของมหาวิทยาลัย
  • นิสิตรหัส 59 ลงมา ได้รับเป็นตราประทับกิจกรรมหมวด 2 (พัฒนาบุคลิกภาพ)
  • นิสิตรหัส 60 ได้รับเป็นกิจกรรมเลือก (ด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.

[กระทรวงการต่างประเทศ] โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)

Organization : กระทรวงการต่างประเทศ
ช่วงเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเบื้องต้น และ เงื่อนไข
 • กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายรับนิสิต / นักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งได้เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี
 • หากได้รับการคัดเลือกและทางกระทรวงจัดสรรนิสิตไปฝึกงานยังหน่วยงานดังกล่าวแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกได้ ยกเว้นจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอฝึกงาน (ตามเอกสารแนบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับไว้
 • สำเนาบัตรประชาชน

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[24 มกราคม 2561] ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม

.
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับเกียรติจาก “ป๋าเต็ด – ยุทธนา บุญอ้อม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกเร จำกัด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองคนทำสื่อ และการสร้างสรรค์จัดการอีเวนท์ และการสื่อสารการตลาดที่โดนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับความรู้และไอเดียใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและการเรียนให้สนุกและสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าเดิม

   ภาพบรรยากาศ

(ควบคุมดูแลการบรรยาย โดย : อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ)

[22 มกราคม 2561] Campus Tour กับ พี่ต้อม - เป็นเอก รัตนเรือง

.
เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม Campus Tour กับ พี่ต้อม – เป็นเอก รัตนเรือง (ผู้กำกับภาพยนตร์ Samui Song ไม่มีสมุยสำหรับเธอ) ให้กับนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายบอกเล่าเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้ด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนางานต่อไป 🙂

เปลี่ยนแปลงห้องเรียน : 25-26 เมษายน 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอน ดังนี้

25 เมษายน 2561

[table “” not found /]

26 เมษายน 2561

[table “” not found /]

 

รวมทั้งการงดใช้โถงกิจกรรมชั้น 1 เนื่องจากเป็นสถานที่รอสัมภาษณ์ฯ ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) และ รอบที่ 4 (แอดมิชชัน)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

ผ่านการยื่นคะแนน GAT และ วิชาสามัญ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ ที่ต้องยื่นวิชาคณิตศาสตร์ 1 หรือ 2 เพิ่มเติม)

และรอบที่ 4 (แอดมิชชัน) ผ่านการยื่นผลการเรียน GPAX, คะแนน O-NET และ GAT 

สามารถตรวจสอบระเบียบการและสมัครได้ทาง http://tcas.cupt.net ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป หรือตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นที่นี่

วารสารวิชาการล่าสุด

cover_issue_978_en_us

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (9)
มกราคม – มิถุนายน 2560

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED