วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (ภาคปลาย 2561) // วันนี้ - 20 กันยายนนี้

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

ต่อยอดแนวคิดพร้อมสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่หลากหลายให้น่าสนใจมากขึ้น พร้อมส่งเสริมเอกลักษณ์ในศาสตร์ทั้งทางด้านศิลปะ การสื่อสาร และการจัดการ ผ่าน 2 กลุ่มวิชาที่ไม่ควรพลาด

🎬 กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 • รู้ลึก รู้จริง รู้ยิ่งกว่าใคร ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

📢 กลุ่มวิชานวัตกรรมสื่อสาร

 • สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการสื่อสาร ก้าวเท่าทันทุกสถานการณ์และบริบทของสังคม และก้าวสู่เป็นผู้นำกระแสการสร้างสรรค์การสื่อสารทุกประเภท

 

📥 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 20 กันยายน 2561 ทาง http://admission.swu.ac.th

   เข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย

 

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :
 • โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11269
 • หรือ 02-259-2344 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Line : @cosci
 • Facebook : COSCI SWU

[ประกาศ] นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้ประเพณีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และเสริมสร้างการพัฒนานิสิตนักศึกษา และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการดังกล่าว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางไฟล์ด้านล่างนี้ :

   นโยบายการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ฯ ปีการศึกษา 2561

สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งข้อมูลได้ผ่านทาง

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

– 02-649-5000 ต่อ 11266 หรือ 02-259-2343
– ทาง prcosciswu@gmail.com
– ทาง Facebook : COSCI SWU
– ทาง Line : @cosci

นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งเอกสารแบบประเมินการฝึกงาน และใบลงเวลาฝึกงาน ภายใน 31 สิงหาคม 2561

📬 แจ้งนิสิตปีที่ 4 หรือ นิสิตที่ลงรายวิชาฝึกงาน.. ส่งเอกสารแบบประเมินการฝึกงาน และ ใบลงเวลาฝึกงาน (ที่มีชั่วโมงครบตามกำหนด)

ได้ที่ฝ่ายวิชาการฯ ชั้น 15 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ภายใน 31 สิงหาคม 2561

การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และต้องการเลื่อนชั้น, ซ้ำชั้น, โอนย้ายสถานศึกษา มายังสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารใหม่ สามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

   รายละเอียดและหลักฐานประกอบการสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต (คุณดวงสมร ทวีสุข)  โทร. 02-6495000 ต่อ 12086
 • ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11251 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

ขอยื่นเรื่องทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย (บัตรสมาร์ทการ์ดและสติกเกอร์)

สำหรับนิสิตและบุคลากรทีต้องการนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในมหาวิทยาลัยและอาคารจอดรถใต้ดิน สามารถทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ (บัตรสมาร์ทการ์ดและสติกเกอร์) ได้ตั้งแต่ 3 – 28 กันยายน 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทาง http://physdo.op.swu.ac.th/ และนำส่งที่อาคารจอดรถใต้ดิน ชั้น B1 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันเวลาทำการ

   เข้าเว็บไซต์ส่วนพัฒนาศักยภาพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 16 โทรศัพท์ 02-649-5000 Ext. 12139 (ในวันเวลาราชการ)

ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1/2561

ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ (DSS) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • สำหรับนิสิตพิการในระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถกรอกแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนตามเอกสารแนบนี้ แล้วกรอกส่งที่ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิตผู้พิการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารประกอบการสมัคร
 • แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ ที่แสดงชื่อ – สกุล และวันหมดอายุของบัตร โดยบัตรจะต้องยังไม่หมดอายุก่อนวันที่ส่งหลักฐาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (2 ชุด)
 • ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งการชำระเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตัวจริงเท่านั้น
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนิสิต (ถ้ามี)
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 1 หรือดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างนี้
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวนัทธมน ประกายบุญทวี โทรศัพท์ 063-224-2955

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ

ทุนสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โดย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ฐานะครอบครัวยากจน หรือมีเหตุผลในการขอทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยในเกณฑ์ดีและรักษาระดับมาโดยตลอด
 • ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป
 • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 14 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) หรือดาวน์โหลดได้ในลิงค์ด้านล่างนี้
 • นิสิตต้องส่งใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.
 • นิสิตที่ส่งใบสมัครต้องเข้าร่วมสัมภาษณ์การพิจารณาและคัดเลือกในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1302 ชั้น 13 อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

 

   ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนฯ

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) 

โดย : มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รายละเอียด
 • มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี
 • ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 • ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะเสียสละเวลาช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
ขั้นตอนการสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ชั้น 15 (พี่หวาย) อาคารเรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

[Short Film] สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย - Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2)

Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2) “สนุก มหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “

ประเภทการประกวด : ประกวดภาพยนตร์สั้น
จัดโดย : สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

รายละเอียด
 • สนับสนุนโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ. อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อค้นหาผู้กำกับหน้าใหม่เข้าสู่วงการ
 • ผลงานทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 28 ทีมจะได้ออกอากาศ ทาง ททบ.5 และช่อง TGN 177 ประเทศ ใน6 ทวีปทั่วโลกและสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 29 – 40 จำนวน 12 ทีม ผลงานจะได้ออกอากาศทางช่อง TGN 177 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก
 • เปิดรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีใจรักการทำหนังแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสื่อถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์กับเยาวชน ในแง่มุมหนังสั้น
 • ความยาวไม่เกิน 8 นาที โดยถ่ายทำจากสถานที่จริงที่พิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งในฉากประกอบในหนังสั้น รวมเวลาไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 • ต้องเป็นเนื้อหาที่ไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอีกทั้งผู้เข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ (สามารถเข้าไปดูรายละเอียด กฎกติกา ได้ที่ Fanpage)
 • โดยทางโครงการมีทุนสนับสนุนการผลิตหนังเป็นจำนวนเงิน 10,000บาท ให้แก่ทุกทีมที่ส่งพล็อทเรื่องและผ่านการพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ทุกทีมที่สมัครเข้ามาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ซึ่งจะได้พบกับวิทยากร, ผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากมาย ฟรี! ตลอดรายการ
กำหนดการประกวด
 • สมัครได้แล้ว
  • วันนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 เท่านั้น
 • Workshop การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น
  • 7-8 เมษายน 2561
 • ส่งพล็อตเรื่องให้พิจารณา
  • 9-12 เมษายน 2561
 • ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด
  • ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561 (ภายในเวลา 24.00 น)
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย
  • 5 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศพร้อมรับรางวัล
  • 9 พฤษภาคม 2561
 • ออกอากาศเทปแรก (Teaser)
  • 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 –10.55 น.
รางวัล
 • ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 :โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 70,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3:โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • โล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัลแบ่งเป็น รางวัลพล็อตเรื่องดีเด่น และ รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
 • รางวัลพิเศษ
  • เงินรางวัล 20,000 บาทสำหรับการสุ่มรายชื่อจากผู้เข้าร่วมโหวต
 • **รวมรางวัลมูลค่าร่วม 1 ล้านบาท**
รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง 096-758-5009 หรือทาง amuse-amaze@hotmail.com หรือทาง https://www.facebook.com/amuseandamazecontest/ หรือทาง Line ID : amuseandamaze

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[CB201] เปลี่ยนห้องเรียนเป็น ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยฯ (ริมน้ำ)

วิชา CB201 : End User Behavior

 • ผู้สอน : อาจารย์เบญจวรรณ อารักษ์การุณ
 • กลุ่ม B01 และ B02 (นิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

จากห้องเรียนที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน) เปลี่ยนห้องเรียนเป็น ห้องบรรยาย 1001 ชั้น 10 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[วิชาโท IC111 (B01) และ INC111 (B02)] เริ่มสอนศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

วิชาโท IC111 (B01) และ INC111 (B02) Theory and Communication Behavior

 • ผู้สอน : อาจารย์ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์

เริ่มสอนศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 1101 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[วิชาโท ID331] เริ่มสอนวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

วิชาโท ID331 : Design Development

 • ผู้สอน : อาจารย์วรรณยศ บุญเพิ่ม

เริ่มสอนวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 1103 อาคารนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[วิชาโท IC232 และ INC222] เริ่มสอนวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

วิชาโท IC232​ และ​ INC222 : Branding for Tourism Communication​

 • ผู้สอน : อาจารย์ ผศ.กฤชณัท​ แสนทวี​

เริ่มสอนวันอังคารที่​ 21 ​สิงหาคม​ 2561​

[วิชาโท IC253] เริ่มสอนวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

วิชาโท IC253 : Integrated Media for Creativity Works

 • ผู้สอน : อาจารย์วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล

เริ่มสอนวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 801 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน)

[วิชาโท CC212] เริ่มสอนศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

วิชาโท CC212 : Internet Technology

 • ผู้สอน : ผศ.ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์​

งดสอนวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 “เริ่มสอนศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561” ณ ห้อง 1002 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (ริมน้ำ)

[กิจกรรมมหาวิทยาลัย] กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา (รับตราประทับกิจกรรม)

.
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตภาคกลาง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 สถาบัน ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ณ มศว องครักษ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
  • สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ขอให้สวมใส่ชุดกีฬาของมหาวิทยาลัย
  • นิสิตรหัส 59 ลงมา ได้รับเป็นตราประทับกิจกรรมหมวด 2 (พัฒนาบุคลิกภาพ)
  • นิสิตรหัส 60 ได้รับเป็นกิจกรรมเลือก (ด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (พี่หวาย) ชั้น 15 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.

[กระทรวงการต่างประเทศ] โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Youth Academy)

Organization : กระทรวงการต่างประเทศ
ช่วงเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเบื้องต้น และ เงื่อนไข
 • กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายรับนิสิต / นักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งได้เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปี
 • หากได้รับการคัดเลือกและทางกระทรวงจัดสรรนิสิตไปฝึกงานยังหน่วยงานดังกล่าวแล้ว นิสิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกได้ ยกเว้นจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนิสิต / นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70
การรับสมัคร
 • สำหรับนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง และส่งที่ฝ่ายวิชาการ (พี่ปุ้ย) สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครขอฝึกงาน (ตามเอกสารแนบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับไว้
 • สำเนาบัตรประชาชน

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

[24 มกราคม 2561] ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม

.
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับเกียรติจาก “ป๋าเต็ด – ยุทธนา บุญอ้อม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกเร จำกัด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมองคนทำสื่อ และการสร้างสรรค์จัดการอีเวนท์ และการสื่อสารการตลาดที่โดนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ได้รับความรู้และไอเดียใหม่ เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและการเรียนให้สนุกและสร้างสรรค์ขึ้นมากกว่าเดิม

   ภาพบรรยากาศ

(ควบคุมดูแลการบรรยาย โดย : อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ)

[22 มกราคม 2561] Campus Tour กับ พี่ต้อม - เป็นเอก รัตนเรือง

.
เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม Campus Tour กับ พี่ต้อม – เป็นเอก รัตนเรือง (ผู้กำกับภาพยนตร์ Samui Song ไม่มีสมุยสำหรับเธอ) ให้กับนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายบอกเล่าเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้ด้านภาพยนตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและได้รับความรู้เพื่อต่อยอดและพัฒนางานต่อไป 🙂

รับสมัครนิสิตใหม่

TCAS ปีการศึกษา 2562

ติดตามการรับสมัครนิสิตใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 5 รอบได้.. เร็วๆ นี้

วารสารวิชาการล่าสุด

วารสารวิชาการ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (11)
มกราคม – มิถุนายน 2560

   รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2560

 • ชั้นปีที่ 1
 • ชั้นปีที่ 2
 • ชั้นปีที่ 3
 • ชั้นปีที่ 4

COSCI SOCIAL FEED